Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία ιδρύθηκε αρχικά το 2011 με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης. Το έτος 2017 η Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία απέκτησε νέα νομική μορφή με επίσημη αναγνώριση από το Ελληνικό Κράτος και έδρα την Αθήνα. Σύμφωνα με το καταστατικό, μέλος της Εταιρίας εγγράφεται όποιος έχει άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος και κατέχει τον τίτλο της ειδικότητας του Ιατροδικαστή σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η UEMS και τα οικεία Ευρωπαϊκά όργανα. Η Εταιρία διευθύνεται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο με 3ετή θητεία.

Σκοπός της Εταιρίας είναι η συμβολή στην οργάνωση, παροχή και αξιολόγηση της εκπαίδευσης για την απόκτηση της Ιατροδικαστικής ειδικότητας καθώς και στην συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη των Ιατροδικαστών, ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ιατρικού δυναμικού. Επιπλέον στόχοι είναι η προαγωγή των ευρύτερων επαγγελματικών σκοπών των μελών της, η με κάθε σύννομο τρόπο προστασία της ειδικότητας του Ιατροδικαστή, η προαγωγή και αναβάθμιση του ιατρικού επαγγέλματος εν γένει, καθώς και η εκπροσώπηση της χώρας μας στα οικεία όργανα της Ευρωπαϊκά και διεθνή επιστημονικά όργανα.