ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 1
Δια του παρόντος ιδρύεται Σωματείο κατά τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα με την επωνυμία «Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία».

Άρθρο 2
Έδρα της εταιρίας ορίζεται η Αθήνα, με τη δυνατότητα σύστασης παραρτημάτων της Εταιρίας.

Άρθρο 3
Η Εταιρία έχει δική της σφραγίδα, την οποία θέτει σε όλα τα επίσημα έγγραφα, στα πτυχία τα οποία απονέμει στα μέλη της και γενικότερα σε κάθε έγγραφη επικοινωνία της με τρίτους. Η σφραγίδα της Εταιρίας φέρει σε κύκλο την επωνυμία «Ελληνική Ιατροδικαστική Εταιρία», στην μέση ζυγό με περιέλιξη δύο (2) ιατρικών όφεων και δικαστική σφύρα με φόντο βιβλιοθήκη.

Άρθρο 4
Σκοπός της Εταιρίας είναι:

 1. Η συμβολή στην οργάνωση, παροχή και αξιολόγηση της εκπαίδευσης για την απόκτηση της Ιατροδικαστικής ειδικότητας καθώς και στην συνεχιζόμενη ιατρική εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη των Ιατροδικαστών, ώστε να επιτυγχάνεται η διαρκής βελτίωση των γνώσεων και των δεξιοτήτων του ιατρικού δυναμικού.
 2. Η προαγωγή των ευρύτερων επαγγελματικών σκοπών των μελών της, η με κάθε σύννομο τρόπο προστασία της ειδικότητας του Ιατροδικαστή, η προαγωγή και αναβάθμιση του ιατρικού επαγγέλματος εν γένει, καθώς και η εκπροσώπηση της χώρας μας στα οικεία όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα:

2.1. Η εκπροσώπηση της Εταιρίας στα αντίστοιχα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η UEMS, καθώς και κάθε άλλη αντίστοιχη ευρωπαϊκή ή διεθνής οργάνωση που λειτουργεί ή πρόκειται να συσταθεί.

2.2. Οι εκπρόσωποι της Εταιρίας στην UEMS και σε άλλα Ευρωπαϊκά όργανα, καθώς και οι αναπληρωτές τους, επιλέγονται με αποκλειστική ευθύνη του Δ.Σ. της Εταιρίας, ένας δε από τους εκπροσώπους θα προέρχεται από τον Δημόσιο Τομέα, ενώ ο άλλος από τους εργαζόμενους αμιγώς στον Ιδιωτικό Τομέα. Οι εκπρόσωποι της Εταιρίας στην UEMS θα γνωστοποιούνται με κοινοποίηση στο ως άνω δευτεροβάθμιο όργανο, το οποίο υποχρεούται να διαπιστεύσει τους εκπροσώπους αυτούς στην UEMS.

Άρθρο 5
Μέσα για την πραγματοποίηση των σκοπών της Εταιρίας είναι:

α) Η εκπροσώπηση της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδίως στην UEMS και άλλους αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς.

β) Η μελέτη των θεμάτων που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό, καθώς και η εν γένει προσπάθεια προαγωγής των τομέων αυτών.

γ) Η συνεργασία με δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς που έχουν παρεμφερείς σκοπούς (οργανώσεις, σύλλογοι, ιδρύματα) και ο συντονισμός των προσπαθειών τους, ιδίως δε η συνεργασία με τις αντίστοιχες επαγγελματικές ιατρικές ενώσεις που εκπροσωπούν τη χώρα στην UEMS και σε άλλες αναγνωρισμένες διεθνείς οργανώσεις, καθώς και η συνεργασία με τις οικείες επιστημονικές ενώσεις.

δ) Η οργάνωση διαλέξεων , δημόσιων συζητήσεων, συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων σχετικών εκδηλώσεων, η έκδοση περιοδικού ή περιοδικών δημοσιευμάτων με θέματα παρεμφερή του σκοπού της Εταιρίας, καθώς και η δημιουργία εξειδικευμένης βιβλιοθήκης και ειδικού αρχείου πληροφόρησης.

ε) Κάθε πρόσφορο γενικά μέσο, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, για την πραγμάτωση των σκοπών της Εταιρίας.

Άρθρο 5
Αρμοδιότητες της Εταιρείας είναι:

α) Η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ. κατευθυντήριων οδηγιών και πρωτοκόλλων για τις ιατρικές πράξεις κάθε ειδικότητας,

β) Η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ. σχετικά με τον ιδανικό συνολικό αριθμό ιατρών της ειδικότητας της ιατροδικαστικής στο πλαίσιο σχετικού 10ετούς προγραμματισμού.

γ) Η επιμέλεια επιστημονικών εκδόσεων συναφών με την ειδικότητα της ιατροδικαστικής.

δ) Η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ. του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας της ιατροδικαστικής, της διάρκειας της εκπαίδευσης συνολικά και στα επί μέρους γνωστικά αντικείμενα, του είδους της εκπαίδευσης, θεωρητικό ή πρακτικό και του αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης των ειδικευόμενων ιατρών.

ε) Η κατάρτιση καταλόγου μελών της ειδικότητας της ιατροδικαστικής για συγκρότηση σωμάτων εκλεκτόρων, κριτών και αξιολογητών που αφορούν κάθε κρίση.

στ) Η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ. για την διεξαγωγή των εξετάσεων για την κτήση του τίτλου ειδικότητας της ιατροδικαστικής.

ζ) Η εισήγηση στο ΚΕ.Σ.Υ. προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης και Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Ανάπτυξης και ο έλεγχος υλοποίησης αυτών.

η) Ο συντονισμός και διαχείριση ερευνητικών, κλινικών πρωτοκόλλων ή επιδημιολογικών μελετών σύμφωνα με τα οριζόμενα από την νομοθεσία για αυτές τις μελέτες.

θ) Η βεβαίωση εγγραφής των μελών στα αρχεία της προκειμένου να ασκήσουν την ειδικότητα της ιατροδικαστικής.

ι) Κάθε άλλη αρμοδιότητα που ανατίθεται σε αυτήν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο 6
1.Για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρίας:

1.1. Το Δ.Σ. και η Γενική Συνέλευση αυτής συνέρχονται σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις, κλειστές ή δημόσιες καθώς και σε κοινές συνεδριάσεις με τα αντίστοιχα όργανα άλλων επιστημονικών ιατρικών εταιριών. Στις συνεδριάσεις αυτές δύναται να πραγματοποιούνται επιστημονικές ανακοινώσεις, ομιλίες, συζητήσεις, αναφορές περιστατικών, ιατρικές και νομικές αναπτύξεις και αξιολογήσεις.

1.2. Κατόπιν σχετικής πρόσκλησης του Προέδρου του Δ.Σ., στις επιστημονικές συνεδριάσεις της Εταιρίας είναι δυνατό να μετάσχουν ιατροδικαστές ή άλλοι σχετικοί επιστήμονες καθώς και ειδικοί σε διάφορους τομείς οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην προαγωγή των σκοπών της Εταιρίας, άσχετα από την εθνικότητα τους.

1.3. Με απόφαση του Δ.Σ. η Εταιρία δύναται να οργανώνει συνέδρια, διαλέξεις και λοιπές εκδηλώσεις για επιστημονικά θέματα, τα οποία έχουν σχέση με την εκπαίδευση και την εφαρμογή της ιατροδικαστικής επιστήμης, να εκδίδει έντυπα στα οποία δημοσιεύονται οι ανακοινώσεις, ομιλίες, συζητήσεις κλπ που πραγματοποιούνται στην Εταιρία, να δημοσιεύει επιστημονικές εργασίες και πρακτικά συνεδρίων , σεμιναρίων και λοιπών εκδηλώσεων που οργανώνει καθώς και το επιστημονικό υλικό που προέρχεται από εκδηλώσεις με άλλες επιστημονικές ιατρικές εταιρίες. Η συντακτική επιτροπή των ως άνω εντύπων ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

1.4. Με απόφαση του Δ.Σ. η Εταιρία δύναται να προκηρύσσει αγωνίσματα σε ιατροδικαστικά θέματα, εκπαίδευσης, εφαρμογής και ελληνικής εκπροσώπησης ή άλλα που προάγουν τους σκοπούς της Εταιρίας, σύμφωνα με ιδιαίτερους κανονισμούς και όρους που θέτει η Εταιρία. Στα αγωνίσματα αυτά αθλοθέτης δύναται να είναι η ίδια η Εταιρία είτε άλλος δωρητής.

1.5. Με απόφαση του Δ.Σ. και ανάλογα με τις δυνατότητες της η Εταιρία παρέχει υποτροφίες και ενισχύει την συμμετοχή μεμονωμένων ατόμων ή ομάδων σε επιστημονικές εκδηλώσεις  στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

1.6. Με απόφαση του Δ.Σ. , η Εταιρία δύναται να συστήνει ειδικές επιτροπές εκ των μελών της για την επίλυση κατά παραπομπή από ιατρικούς, δικαστικούς και αστυνομικούς φορείς τις εκάστοτε διαφορές ιατροδικαστικών πορισμάτων για τις οποίες ζητείται η συμβολή της και αποφαίνεται τελεσίδικα επί αυτών.

Άρθρο 7
Πόροι της Εταιρίας, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των παντός είδους λειτουργικών αναγκών της, είναι:

α) Η ετήσια εισφορά των μελών της το ύψος της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και δεν μπορεί υπερβαίνει κατ’έτος τα πενήντα (50) ευρώ.

β) Οι δωρεές, κληρονομιές ή κληροδοσίες.

γ) Οι συνδρομές από την οργάνωση επιστημονικών σεμιναρίων.

Άρθρο 7
1.Μέλος της Εταιρίας εγγράφεται όποιος έχει άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος και κατέχει τον τίτλο της ειδικότητας του Ιατροδικαστή σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει η UEMS και τα οικεία Ευρωπαϊκά όργανα.

 1. Κατ’εξαίρεση μέλη της Εταιρίας μπορούν να εγγραφούν καθηγητές Πανεπιστημίου στην έδρα της Ιατροδικαστικής εφόσον δεν είναι μέλη της επιστημονικής ιατρικής εταιρίας της ειδικότητας τους.
 2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση της Γ.Σ., δύναται να απονέμεται ο τίτλος του επίτιμου μέλους, χωρίς δικαίωμα ψήφου, σε πρόσωπα που έχουν διακριθεί για την προσφορά τους στην ιατρική επιστήμη και στο γνωστικό αντικείμενο της ιατροδικαστικής.
 3. Το Δ.Σ. μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του να μην εγκρίνει το αίτημα εγγραφής ενδιαφερομένου ως μέλους της Εταιρίας μόνο αν δεν συγκεντρώνει τα τυπικά προσόντα ή συντρέχει περίπτωση κωλύματος στην εγγραφή του όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 8 του παρόντος.
 4. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. απορρίψει την αίτηση εγγραφής, ο αιτών δύναται να προσφύγει στην Γ.Σ. των μελών της Εταιρίας η οποία αποφαίνεται αμετάκλητα επί του θέματος.
 5. Τα μέλη της Εταιρίας δύνανται να διαγραφούν από αυτήν μετά από πρόταση τουλάχιστον δύο (2) μελών του Δ.Σ. και με απόφαση τουλάχιστον των 2/3 των μελών αυτού.
 6. Λόγοι διαγραφής αποτελούν η παραβίαση των κανόνων της ιατροδικαστικής και επιστημονικής δεοντολογίας, οι ενέργειες που αντιστρατεύονται τους σκοπούς της Εταιρίας, η μη εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών προς την Εταιρία καθώς και όταν επέρχεται κώλυμα από τα αναφερόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος.
 7. Πριν από την απόφαση του Δ.Σ. περί διαγραφής ή μη το υπό κατηγορία μέλος καλείται σε έγγραφη απολογία και ο Πρόεδρος του Δ.Σ. δύναται να συστήσει εξεταστική επιτροπή από μέλη του για τη διενέργεια σχετικής έρευνας.
 8. Η απόφαση του Δ.Σ. περί διαγραφής μπορεί να προσβληθεί ενώπιον της Γ.Σ. της Εταιρίας η οποία αποφασίζει αμετάκλητα επί του θέματος. Για την άρση απόφασης του Δ.Σ. περί διαγραφής απαιτείται πλειοψηφία των 2/3 των μελών της Γ.Σ.
 9. Για την διαγραφή μέλους του Δ.Σ. απαιτείται αποκλειστικά απόφαση της Γ.Σ. σύμφωνα με τα ανωτέρω.
 10. Αίτηση επανεγγραφής διαγεγραμμένου μέλους δύναται να υποβληθεί μετά την πάροδο 2τίας από την απόφαση διαγραφής, εφόσον ελλείπουν οι λόγοι αυτής και γίνεται δεκτή με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.

Άρθρο 8
1.Δεν δύναται να είναι μέλος της Εταιρίας ή ειδικός συνεργάτης αυτής, ούτε μπορεί να αναλάβει με οποιοδήποτε τρόπο ή απόφαση οποιαδήποτε αρμοδιότητα ή έργο, ιδίως σχετικά με την εκπροσώπηση, διοίκηση ή διαχείριση της Εταιρίας:

α) Όποιος έχει καταδικασθεί τελεσίδικα για τέλεση κακουργήματος, καθώς και όποιος έχει καταδικασθεί σε βαθμό πλημμελήματος με τελεσίδικη απόφαση που εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία, είτε σε ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον τριών ετών είτε, ανεξάρτητα από το ύψος της ποινής, για τα ποινικά αδικήματα της χρήσης ή διάθεσης ουσιών ή μεθόδων φαρμακοδιέγερσης, κατασκοπείας, κλοπής, υπεξαίρεσης, δόλιας χρεωκοπίας, λαθρεμπορίας, φοροδιαφυγής, δωροδοκίας, δωροληψίας, παραχάραξης, πλαστογραφίας, απιστίας, απάτης, εκβίασης, εγκλημάτων κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών, περί όπλων και περί μεσαζόντων.

β) Όποιος έχει στερηθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση.

 1. Δεν επιτρέπεται να είναι μέλη της Εταιρίας το προσωπικό της, για όσο χρόνο διαρκεί η πάσης φύσεως σύμβαση εργασίας του με αυτήν και για ένα (1) χρόνο από τη λήξη της, καθώς επίσης και όσοι συνάπτουν σύμβαση με την Εταιρία για παροχή υπηρεσιών ή για εκτέλεση έργου με αμοιβή είτε ατομικά είτε ως ομόρρυθμοι εταίροι είτε ως διαχειριστές Ε.Π.Ε. ή μέλη διοικητικού συμβουλίου ανώνυμης εταιρίας, για όσο χρόνο διαρκεί η σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή η εκτέλεση του έργου και για ένα (1) χρόνο μετά τη λήξη, με οποιονδήποτε τρόπο, της σύμβασης ή την παράδοση του έργου, αντίστοιχα.
 2. Πρόσωπο στα οποίο συντρέχει οποιοδήποτε από τα κωλύματα του παρόντος άρθρου χάνει αυτοδικαίως την ιδιότητα του ως μέλος της Εταιρίας.

Άρθρο 9
Η Εταιρία τηρεί υποχρεωτικά τα εξής βιβλία:

α) Μητρώου Μελών

β) Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικής Συνελεύσεως

γ) Πρακτικών Συνεδριάσεων Διοικητικού Συμβουλίου

δ) Εσόδων – Εξόδων

ε) Περιουσιακών Στοιχείων

στ) Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχομένων εγγράφων

ζ) Αρχείο επιστημονικών δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων.

Άρθρο 10
1.Η Εταιρία διοικείται από 9μελές Δ.Σ. το οποίο αποτελείται από Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και έξι (6) μέλη.

 1. Τα μέλη του Δ.Σ. προέρχονται απαραίτητα από τα μέλη της Εταιρίας και η ιδιότητα τους είναι τιμητική και άμισθη.
 2. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας εκλέγονται από το σύνολο των μελών της Εταιρίας από ειδικό ψηφοδέλτιο που περιλαμβάνει χωριστά τους υποψηφίους για κάθε ένα από τα ως άνω αξιώματα.. Δικαίωμα εκλογής στις θέσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Γραμματέα της Εταιρίας έχουν τα μέλη αυτής που διαθέτουν εργασιακή εμπειρία στην ειδικότητα της ιατροδικαστικής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) ετών και διαθέτουν διδακτορικό τίτλο στο γνωστικό αντικείμενο ή αποτελούν μέλη της Εταιρίας για τουλάχιστον επτά (7) έτη. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της Εταιρίας καθώς και δύο (2) αναπληρωματικά μέλη εκάστου εξ αυτών εκλέγονται με σειρά επιτυχίας από το αντίστοιχο τμήμα του ψηφοδελτίου..
 3. Τα υπόλοιπα έξι (6) μέλη του Δ.Σ. καθώς και τρία (3) αναπληρωματικά αυτών μέλη εκλέγονται με σειρά επιτυχίας από χωριστό κοινό ψηφοδέλτιο.
 4. Με απόφαση του Δ.Σ. ανατίθενται καθήκοντα Ταμία σε ένα μέλος αυτού.
 5. Στη σύνθεση του Δ.Σ. συμμετέχουν υποχρεωτικά τουλάχιστον ένας ιατροδικαστής μέλος Δ.Ε.Π., ένας ιατροδικαστής που υπηρετεί σε μονάδα που ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), ένας ιδιώτης ιατροδικαστής καθώς και ένας ιατροδικαστής που υπηρετεί σε ιατροδικαστικές υπηρεσίες του Υπουργείου Δικαιοσύνης.
 6. Η θητεία του Δ.Σ. είναι 3τής και δύναται να ανανεώνεται μία μόνο φορά. Σε περίπτωση μη νόμιμης σύνθεσης του Δ.Σ. λόγω παραίτησης ή θανάτου πραγματοποιούνται νέες εκλογές ανάδειξης Δ.Σ.
 7. Δικαίωμα ψήφου για την ανάδειξη του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γραμματέα και των μελών του Δ.Σ. έχουν όλα τα ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη της Εταιρίας. Επιτρέπεται η ψήφος με επιστολή καθώς και η ηλεκτρονική ψήφος. Το Δ.Σ. καθορίζει την ημέρα των εκλογών καθώς και την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης υποψηφιοτήτων. Οι υποψήφιοι για τα αξιώματα του Διοικητικού Συμβουλίου θα πρέπει να αποστείλουν σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία να αναφέρουν σαφώς τη θέση για την οποία υποβάλλουν υποψηφιότητα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνέχεια εξετάζει τις υποψηφιότητες, ανακηρύσσει ως υποψηφίους εκείνους που έχουν τα προσόντα και καταρτίζει κατάλογο των υποψηφίων.
 8. Η Τακτική Συνέλευση που προηγείται της εκλογής των μελών του Δ.Σ. έχει χαρακτήρα Εκλογοαπολογιστικής Συνέλευσης και εκλέγει μεταξύ των μελών της Εταιρίας 3μελή Εφορευτική Επιτροπή, υπεύθυνη για την διενέργεια των εκλογών ανάδειξης του Δ.Σ..
 9. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν δύνανται να είναι υποψήφια για το Δ.Σ. της Εταιρίας.
 10. Τα μέλη της Εταιρίας δύνανται να είναι υποψήφια σε ένα (1) εκ των δύο (2) ψηφοδελτίων για την ανάδειξη Προέδρου, Αντιπροέδρου και Γραμματέα ή των λοιπών μελών του Δ,Σ, της Εταιρίας αντίστοιχα.

Άρθρο 11
1.Το Δ.Σ. της Εταιρίας:

α) αποφασίζει για όλα τα θέματα της Εταιρίας για τα οποία δεν έχει δοθεί αρμοδιότητα σε άλλα όργανα από το παρόν Καταστατικό,

β) διαχειρίζεται την περιουσία της Εταιρίας, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και εφαρμόζει το Καταστατικό.

γ) συνέρχεται σε τακτική συνεδρίαση μια φορά το μήνα ή σε έκτακτη μετά από αίτημα του Προέδρου ή τριών (3) μελών του Δ.Σ..

 1. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον μέλη του μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος αυτού.
 2. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων μελών εκτός από τις περιπτώσεις που το παρόν Καταστατικό προβλέπει αυξημένη πλειοψηφία. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.
 3. Η αδικαιολόγητη απουσία μέλους του Δ.Σ. από τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις αυτού θεωρείται σαν παραίτηση από το αξίωμα του.
 4. Τα πρακτικά του Δ.Σ. υπογράφονται από όλα τα παρόντα στην κάθε συνεδρίαση μέλη αυτού και τα αποσπάσματα πρακτικών από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα.

Άρθρο 12
1.Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.:

α) εκπροσωπεί την Εταιρία σε όλες τις σχέσεις της με τρίτους καθώς και ενώπιον των Δικαστηρίων,

β) διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. της Εταιρίας και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη αυτών,

γ) υπογράφει τα γραμμάτια εισπράξεων, εντάλματα πληρωμών καθώς και όλα τα έγγραφα που αφορούν τις σχέσεις της Εταιρίας με τρίτους,

δ) φροντίζει για την εφαρμογή του παρόντος Καταστατικού, των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. της Εταιρίας και γενικά προβαίνει σε κάθε ενέργεια για την εκπλήρωση των σκοπών της Εταιρίας,

γ) διαχειρίζεται μηνιαίο χρηματικό ποσό, το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και αφορά τις τρέχουσες οικονομικές ανάγκες της Εταιρίας,

δ) υπογράφει τις συμβάσεις εργασίας ή έργου των συνεργατών της Εταιρίας και εισηγείται στο Δ.Σ. το ύψος των αμοιβών αυτών.

ε) αποφασίζει για θέματα που του παρέχει εξουσιοδότηση το Δ.Σ.

Άρθρο 13
Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αντικαθιστά σε περίπτωση κωλύματος τον Πρόεδρο του Δ.Σ. στα καθήκοντα του.

Άρθρο 14
Ο Γραμματέας του Δ.Σ.:

α) τηρεί τα βιβλία της Εταιρίας, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 9 του παρόντος,

β) συνυπογράφει με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. τα αποσπάσματα των πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ.

γ) επιμελείται της αλληλογραφίας της Εταιρίας με τρίτους.

Άρθρο 15
1.Το ανώτατο όργανο της Εταιρίας είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της.

 1. Η Γ.Σ. διακρίνεται σε Τακτική και Έκτακτη.
 2. Τακτική Γ.Σ. συγκαλείται κάθε έτος σε χρόνο και τόπο που καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.. Στην Τακτική Γ.Σ. υποβάλλονται προς έγκριση ο οικονομικός ισολογισμός και απολογισμός του Δ.Σ. καθώς και η έκθεση πεπραγμένων για το προηγούμενο έτος και ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους. Η Τακτική Γ.Σ. που πραγματοποιείται στο τέλος της θητείας του Δ.Σ. έχει επίσης τον χαρακτήρα Εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. σύμφωνα με τα σχετικά άρθρα του παρόντος.
 3. Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται είτε με απόφαση του Δ.Σ. είτε κατόπιν αιτήματος προς το Δ.Σ. του 1/5 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της Εταιρίας. Το Δ.Σ. υποχρεούται σε σύγκληση της Γ.Σ. το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την ημερομηνία επιδόσεως του ως άνω αιτήματος.
 4. Η Γ.Σ. συγκαλείται από το Δ.Σ. της Εταιρίας δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την σύγκληση της με απλή επιστολή στα μέλη αυτής ή με ανακοίνωση στον Τύπο, με αναφορά των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
 5. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και αποφασίζει έγκυρα όταν παρίσταται σε αυτήν, κατά την πρώτη συνεδρίαση της, το 50% +1 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών της Εταιρίας. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά τη πρώτη συνεδρίαση της Γ.Σ. αυτή συγκαλείται εκ νέου εντός δέκα (10) ημερών χωρίς την απαιτούμενη ως άνω πλειοψηφία των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών αλλά με τον αριθμό των παρισταμένων μελών να μην υπολείπεται των δέκα (10). Τα μέλη της Γ.Σ. δύνανται να παρίστανται επίσης δια εξουσιοδοτήσεως ή μέσω τηλεδιασκέψεως.
 6. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. λαμβάνονται με ανάταση της χειρός εκτός από τις περιπτώσεις όπου με απόφαση της Γ.Σ. πραγματοποιείται μυστική ψηφοφορία των μελών.

Άρθρο 16
Για την διάλυση της Εταιρίας ή την τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού απαιτείται απόφαση της Γ.Σ. που συγκαλείται ειδικά για τον σκοπό αυτό από το Δ.Σ. της Εταιρίας. Για την λήψη σχετικής απόφασης η ύπαρξη απαρτίας της Γ.Σ. απαιτεί την παρουσία τουλάχιστον των 2/3 των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των ¾ των παρόντων.

Άρθρο 17
Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται από τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας περί Σωματείων.